Prepravný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Čl.1

(1) Prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a veci v cestnej autobusovej doprave.
(2) Pravidelnú autobusovú dopravu vykonáva MUČINA, s.r.o. Lučenec na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma správny orgán podľa § 7 a § 30 zákona č.168/96 Z.z. v znení § 18 vykonávacej vyhlášky č.311/96 Z.z.
(3) Prepravný poriadok obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v členení na pravidelnú a nepravidelnú autobusovú dopravu. Zľavu z cestovného poskytuje dopravca na základe žiadosti cestujúceho na predpísanom tlačive (žiadanka na vydanie zľavneného preukazu), ktoré vydáva dopravca. V prípade, že cestujúci odmietne uviesť v žiadanke osobné údaje potrebné na jeho identifikáciu, dopravca je oprávnený odmietnuť cestujúcemu poskytnutie zľavy. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. - ochrana osobných údajov je dopravca povinný zachovať mlčanlivosť o zistených osobných údajoch žiadateľa a tieto nezverejňovať a nesprístupňovať tretím osobám.
(4) Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim v pravidelnej autobusovej doprave a objednávateľom v nepravidelnej autobusovej doprave odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 43-45 Občianskeho zákonníka.
(5) Prepravný poriadok neupravuje veci patriace podľa zákona do cestovného poriadku alebo tarify.

Čl.2

Rozsah autobusovej dopravy

(l) MUČINA, s.r.o. Lučenec, Ing.Mučina-Junior Lučenec vykonáva :
a/ pravidelnú autobusovú dopravu - vnútroštátnu
b/ nepravidelnú autobusovú dopravu
 

Pravidelná autobusová doprava

Čl.3

Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb

(1) Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia.
(2) Prepravná zmluva vzniká na základe konania cestujúceho, ktorým dáva nepochybne najavo, že chce uzavrieť prepravnú zmluvu a to spravidla tým, že zaplatí cestovné. Ak je použitie dopravného prostriedku viazané na zaplatenie cestovného vopred, je zmluva uzavretá zakúpením lístka /CL/.
(3) Rozsah prepravnej povinnosti dopravcu.
Dopravca má prepravnú povinnosť voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu. Dopravca má prepravnú povinnosť pokiaľ to umožňujú prepravné podmienky, najmä technický stav a obsaditeľnosť autobusu, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.
(4) Rozsah prevádzkovej povinnosti dopravcu
Dopravca má prevádzkovú povinnosť v súlade s dopravnou licenciou a zmluvou o výkone vo verejnom záujme po celý čas ich platnosti.
(5) Všeobecné povinnosti dopravcu
Dopravca je povinný:
a/ vykonávať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku dopravcu
b/ označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojím obchodným menom
c/ zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení podnikať
d/ zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo  garážovali vo vlastných, alebo na to určených priestoroch.
e/ byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim
(6) Osobitné povinnosti dopravcu
Dopravca je povinný:
a/ prepravovať cestujúcich podľa vlastného cenníka a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok
b/ starať sa o bezpečnosť a pokojnú prepravu cestujúcich
c/ umožniť pri nepravidelnej preprave, pokiaľ je to možné používanie audio zariadení
d/ utvárať podľa možností podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne a zrakovo postihnutých osôb, starých ľudí a matiek s malými deťmi
e/ dodržiavať platné cestovné poriadky
f/ zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify a ďalších informácií potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti - v autobusoch
g/ informovať vhodným spôsobom cestujúcich o zrušení autobusovej linky, zmene jej trasy a časoch odchodu zo zastávok
h/ označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej a cieľovej zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi, v mestskej pravidelnej doprave aj číslom linky
i/ zabezpečiť, aby osádka autobusu poskytla cestujúcim nevyhnutne potrebné informácie týkajúce sa podmienok prepravy, najmä ich práva a povinnosti pri preprave, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke
j/ potvrdiť ak je to možné v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 30 minút, ak spoj nešiel vôbec vydať o tom potvrdenie.  Potvrdenie sa vydáva v sídle dopravcu.

čl.4

Postavenie cestujúceho v pravidelnej autobusovej doprave

(1) Cestujúci má právo:
a/ na bezpečnú a pokojnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má platný cestovný lístok, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné
b/ na prepravu batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky najmä obsaditeľnosť autobusu a prepravný poriadok
c/ požadovať informácie od osádky autobusu týkajúce sa podmienok jeho prepravy
d/ na vrátenie tej časti  cestovného, na ktorej sa neuskutočnila preprava a to podľa cenníka prepravcu
(2) Cestujúci je povinný:
a/ dostaviť sa na zastávku autobusu včas pred odchodom spoja
b/ nastupovať a vystupovať z autobusu iba na zastávkach a keď autobus stojí
c/ nastupovať a vystupovať mimo zastávky iba v prípade mimoriadnej udalosti
 d/ nastupovať do autobusu cez predné dvere s pripraveným vhodným platidlom nepresahujúcim hodnotu max. 5 násobok ceny CL a s preukazom na zľavu ak ju chce uplatniť. Ak cestujúci nepreukáže vodičovi platný preukaz na zľavu pred vydaním cestovného lístka, táto mu nebude priznaná.
e/ uposlúchnuť pokyny vodiča pri nastupovaní cestujúcich ako aj počas celej prepravy
 f/ na výzvu oprávneného zamestnanca dopravcu sa preukázať platným CL a zaplatiť úhradu 20 násobok cestovného, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným CL
 g/ na výzvu vodiča dopravcu sa preukázať platným CL a zaplatiť úhradu 2 násobok cestovného, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným CL
h/ strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru, ak pri kontrole jej preukázanie odmietne
i/ uvoľniť vyhradené miesto v autobuse na výzvu osoby uplatňujúcej nárok alebo na výzvu vodiča
j/ nenastupovať do autobusu, ktorý oprávnený zamestnanec dopravcu vyhlásil za obsadený
 

Čl.5

Okruh cestujúcich, ktorí majú prednostné práva

(1) Dopravca prednostne príjme na prepravu:
a/ cestujúceho s miestenkou AMS, alebo s nahlásenou miestenkou prepravcu
b/ cestujúceho telesne a zrakovo postihnutého
c/ tehotnú ženu
d/ cestujúceho, ktorý si vopred obstaral platný cestovný lístok / spiatočný/
e/ cestujúceho do vzdialenejších zastávok
(2) Dopravca v každom autobuse vyhradí  dve miesta na sedenie pre zdravotne postihnuté osoby a tehotné ženy. Je to sedačka č.11, 12
 

Čl.6

Preprava detí

(1) Preprava detí do dovŕšenia 6. roku veku bez sprievodcu staršieho ako 10 rokov nie je dovolená.
(2) Dopravca je oprávnený požadovať preukázanie veku dieťaťa do 6 rokov a nad 10 rokov.
(3) Výšku cestovného pri preprave detí a spôsoby preukázania veku dieťaťa stanoví dopravca.
 

Čl.7

Okruh cestujúcich, ktorí sú z prepravy vylúčení

(1) Vodič alebo iný člen osádky autobusu, alebo revízor môže odmietnuť prepravu osoby, alebo vylúčiť z prepravy osobu, ktorá:
a/ ohrozuje bezpečnosť prevádzky, cestujúcich a osádky autobusu
b/ narúša svojím správaním bezpečnú a pokojnú prepravu cestujúcich
c/ zdržuje sa v autobuse neoprávnene
d/ znečisťuje alebo poškodzuje autobus, alebo inak obťažuje cestujúcich
e/ prepravuje so sebou veci alebo zvieratá z prepravy vylúčené
f/ je opitá
g/ pre chorobu, užívanie návykových látok alebo z iných dôvodov môže byť cestujúcim alebo vodičovi na ťarchu
 

Čl.8

Vzťah cestujúceho a členov osádky autobusu

(1) Cestujúci počas prepravy je povinný:
a/ poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti cestujúcich a plynulosti cestnej premávky, najmä uvoľniť potrebný priestor na nastupovanie a vystupovanie
b/ správať sa tak aby nenarúšal bezpečnú a pokojnú prepravu cestujúcich a neobťažoval cestujúcich a osádku
(2) Cestujúcemu počas prepravy nie je dovolené:
a/ prihovárať sa vodičovi
b/ pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji a púšťať reprodukovanú hudbu a reč
c/ otvárať dvere a okná, vykláňať sa a vyhadzovať z okna odpadky a predmety
d/ fajčiť, jesť a piť alkoholické nápoje, užívať drogy
e/ zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča
(3) Vodič alebo iný člen osádky autobusu je povinný :
a/ vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, CL zo strojčeka pre tlač CL
b/ správať sa v styku s cestujúcimi zdvorile a ochotne.
c/ dodržiavať zákaz fajčenia vo vozidle
 

Čl.9

Oprávnenia a povinnosti dopravcu pri kontrole


(1) Cestujúci je povinný na výzvu vodiča alebo revízora preukázať sa platným CL kedykoľvek počas prepravy i v okamihu vystúpenia z autobusu.
(2) Cestujúci je povinný zaplatiť úhradu a cestovné, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným CL. Ak cestujúci nezaplatí úhradu, je povinný preukázať sa osobnými údajmi potrebnými na jej vymáhanie. Dopravca je oprávnený v prípade potreby overiť osobné údaje cestujúceho predvedením na oddelenie polície alebo privolaním príslušníka Policajného zboru na miesto kontroly.
(3) Úhrada pri nepreukázaní sa platným CL je úhrada:
 - dvadsať násobok základného cestovného bez príplatkov a zliav z nástupnej resp. východiskovej do cieľovej zastávky a cestovné, okrem liniek mestskej hromadnej dopravy
 - stonásobok základného cestovného bez príplatkov a zliav a cestovné v mestskej autobusovej doprave
(4) Cestujúci je povinný zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole preukáže, že znečistil alebo poškodil podlahu, sedačky alebo iné časti interiéru autobusu. Úhrada za znečistenie autobusu je 30,- EUR. Úhrada za poškodenie autobusu zodpovedá v plnej výške vzniknutej škody, najmenej 30,- EUR.
(5) V prípade, že cestujúci nevyplatí úhradu za znečistenie autobusu, alebo spôsobenú škodu na autobuse je povinný poskytnúť vodičovi alebo revízorovi preukaz totožnosti k zisteniu osobných údajov potrebných na vymáhanie úhrady. Cestujúci je povinný poskytnúť osobné údaje na vymáhanie úhrady aj keď spôsobil poškodenie autobusu.
V prípade, že cestujúci nevyplatí úhradu - pokutu pri kontrole, alebo za znečistenie, a poškodenie autobusu, je prepravca oprávnený cestujúceho vyložiť ihneď na miesta zistenia, bez náhrady cestovného za prerušenie - ukončenie prepravy
 

Čl.10

Rozsah prepravy batožín

(1) Cestujúci má právo vziať si so sebou ako batožinu
a/ veci, ktoré možno rýchlo a bez ťažkostí uložiť
(2) Cestujúci môže vziať so sebou najviac 2 batožiny. Úpravou dopravcu je možné na niektorých spojoch obmedziť počet batožín prepravovaných spoločne s cestujúcim (príručnú batožinu), alebo prepravu niektorých batožín vylúčiť.
(3) Za batožinu sa neplatí a nepovažujú sa drobné predmety, ktoré možno držať v lone alebo v ruke a ak nepresiahne ani jeden údaj z rozmerov 20cm x 30cm x 40 cm, a váhu max. 3kg  (príručná batožina). Príručná batožina nesmie obťažovať a obmedzovať okolitých cestujúcich.
(4) Vodič určí, či sa za batožinu platí, alebo nie, a či sa batožina prepraví spoločne s cestujúcim alebo mimo priestoru pre cestujúcich.
(5) Batožina sa musí uložiť tak, aby neohrozovala bezpečnosť cestujúcich, výkon služby vodiča a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a nepoškodila autobus. Cestujúci je povinný poskytnúť pri vykladaní a ukladaní batožiny primeranú pomoc a poslúchnuť pokyny vodiča.
(6) Vodič stanoví, ktoré batožiny sa prepravujú bezplatne (do rozmerov 20cm x 30cm x 40cm do 3 kg) a za ktoré sa platí dovozné a jeho výšku. Za nadrozmernú batožinu ktorej jeden rozmer presiahne 40cm x 60cm x 80cm sa platí cca dvojnásobok bežnej batožiny podľa stanovenej tarify.
(7) Veci, ktoré sú z prepravy vylúčené:
a/ nebezpečné veci /horľavé, výbušné, prchavé a pod./
b/ nabité strelné zbrane
c/ veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť, poškodiť alebo znečistiť autobus alebo cestujúcich
d/ veci, ktoré svojím zápachom a vzhľadom môžu byť cestujúcim na ťarchu
e/ veci, ktorých celková váha presahuje 20 kg
(8) Preprava vecí a zvierat za osobitných podmienok
a/ Ako batožinu môže vziať cestujúci štvorkolesový detský kočík , pričom cestujúci je povinný nastupovať s vedomím vodiča.
b/ V autobuse sa smie prepravovať iba jeden detský kočík, pričom dopravca uprednostní detský kočík s dieťaťom. Zložený detský kočík sa považuje za batožinu.
c/ Ako nadrozmernú batožinu môže vziať cestujúci so sebou so súhlasom vodiča drobné domáce zvieratá a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu a ak sú uzavreté v klietkach, košoch a v iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránky so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.
d/ Dopravca môže prepravu zvierat na niektorých spojoch vylúčiť.
e/ V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť, čo sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich slepcov.
f/ Rozhodnutie vodiča o preprave vecí a zvierat za osobitných podmienok je konečné.
 

Čl.11

Cestovný lístok

(1) CL je potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a dokladom o zaplatení cestovného. CL obsahuje najmä obchodné meno dopravcu, druh cestovného lístka, čas platnosti, prevádzkový rozsah platnosti /úsek trate/ a výšku cestovného.
(2) Cestovné lístky sú na jednotlivú cestu. Lístok na jednotlivú cestu oprávňuje cestujúceho na prepravu spojom zo zastávky do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné.
(3) Cestujúci je povinný mať platný CL pri nástupe do autobusu ak mu ho vydala výdajňa CL mimo autobusu, alebo bezprostredne po nastúpení do autobusu ak mu ho vydáva vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo ak sa CL stáva platným až jeho označením v autobuse, ako aj po celý čas prepravy a pri vystupovaní z autobusu.
(4) Cestovný lístok je neplatný:
a/ ak je tak poškodený alebo znečistený, že nemožno z neho určiť potrebné údaje
b/ ak cestujúci nedodržal podmienky jeho použitia
c/ ak bol vydaný na základe nesprávnych údajov
d/ ak uplynula doba jeho platnosti
e/ ak ho použila neoprávnená osoba
f/ ak jeho údaje boli neoprávnene zmenené
(5) Výšku cestovného a rozsah zliav stanoví tarifa. Ak cestujúci uplatňuje právo na zľavu, je povinný ho bez vyzvania preukázať vodičovi pri zakúpení CL. Cestujúci pri preprave môže použiť len jeden druh zľavy, ak tarifa dopravcu nehovorí inak.
(6) Právo na zľavu sa preukazuje osobitným preukazom. Druhy a vzory preukazov na zľavu a bezplatnú prepravu stanoví prepravca.
(7) Ak má dopravca pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený žiadať od cestujúceho ďalšie doklady, resp. poskytnutie zľavy odmietnuť.
(8) Preukaz na zľavu cestovného je neplatný:
a/ ak uplynula doba jeho použitia
b/ ak je tak poškodený alebo znečistený, že potrebné údaje nemožno s určitosťou zistiť
c/ ak chýba podobizeň alebo je neoprávnene vymenená
d/ ak ho použije neoprávnená osoba
e/ ak jeho údaje nezodpovedajú skutočnosti
f/ ak nie je riadne vyplnený alebo potvrdený alebo ak je v ňom neoprávnene mazané, škrtané alebo prepisované
g/ počas prázdnin pre osobitné zľavné študentské cestovné
h/ ak preprava nie je v trase trvalé bydlisko - škola.
(9) Cestujúci je povinný sa presvedčiť pri preberaní CL, či mu bol vydaný priamo zo strojčeka pre tlač CL, či zaplatené cestovné odpovedá cene vytlačenej na CL, či má správny dátum. (10) Na sedačky číslo 1,2,3,4 je cestujúci povinný zakúpiť aj miestenku so súhlasom vodiča.
 
 

Nepravidelná autobusová doprava


Čl.12

Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb

(1) Nepravidelná doprava sa vykonáva spravidla podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave  osôb za dohodnuté cestovné.
(2) Zmluva o preprave osôb vzniká prijatím objednávky, ktorá je uplatnená písomne,
    e-mailom, alebo faxom.
(3) Objednávka musí obsahovať:
a/ adresu a kontakt na objednávateľa
b/ miesto a čas pristavenia autobusu
c/ cieľ cesty
d/ dohodnutú cenu
e/ spôsob platby
(4) Dopravca nemá prevádzkovú a tarifnú povinnosť, nepravidelná doprava sa vykonáva na komerčnej báze.
(5) Preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich mimo obce, ak to nie je v zmluve dohodnuté inak, je vylúčená.
(6) Nepravidelná doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná alebo vyhliadková.
(7) Dopravca zabezpečí, aby bol autobus označený vpredu nápisom Zájazd alebo iným všeobecne zrozumiteľným označením, napr. cieľovou stanicou.
 

Čl.l3

Podmienky odstúpenia od zmluvy

(1) Ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný upovedomiť o tom bez meškania objednávateľa. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté nové podmienky, je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
(2) Podmienky odstúpenia objednávateľa od prepravy z dôvodov, ktoré nezapríčinil dopravca, vymedzí hospodárska zmluva medzi dopravcom a objednávateľom v zmysle Obchodného zákonníka, vrátane sankčných postihov.
Sankčné postihy a storno poplatky platia aj v prípade ak bola objednávka daná telefonicky a objednávateľ - klient túto zrušil, alebo na prepravu - zájazd nenastúpil.
(3) Storno poplatky sú pri stornovaní pred odchodom 0-75 dní 90 %, pri 76-130 dní 70 %, pri 131 dní a viac dní sú 50 % z celkovej ceny dopravy ( zájazdu ) minimálne 35 EUR/osobu a to za všetky osoby v prospech ktorých objednávku vystavil - uzavrel. Objednávateľ je povinný sa oboznámiť pred uzavretím akejkoľvek objednávky s prepravnými podmienkami firmy a storno poplatkami. Objednávateľ je povinný pred nástupom na prepravu ( zájazd ) sa poistiť a bez poistenia nemôže na prepravu (zájazd) nastúpiť. V prípade, že nastúpi bez poistenia zrieka sa nároku na vzniknuté škody a nebudú mu žiadne vzniknuté škody na majetku a zdravý počas prepravy (zájazdu) uhradené. Cenu za prepravu (zájazd), alebo doplatok objednávateľ zaplatí bez vyzvania najpozdejšie 30 dní pred odchodom. Ak cenu alebo doplatok nevyplatí, alebo nedodrží  limit batožiny, prípadne nariadenia, pokyny prepravcu (CA) môže byť objednávka, zmluva stornovaná prepravcom (CA) a storno poplatky objednávateľovi vyúčtované. Je dovolené pri nepravidelnej preprave zobrať do autobusu celkove batožinu 9 kg/osobu bez poplatku. Každý ďalší 1 kg bude spoplatnený 3 EUR/kg aj to len so súhlasom dopravcu (CA). O všetkých ostatných podmienkach, ktoré nie sú  tu uvádzané v prípade potreby rozhodne vodič autobusu, alebo jeho nadriadený.
 
 

Spoločné ustanovenia


 

Čl.14

Zodpovednosť dopravcu za nedodržanie podmienok prepravy

(1) V prípade, že preprava v pravidelnej a nepravidelnej preprave osôb nebola vykonaná včas (oneskorený odchod, príchod, strata prípoja, vynechanie niektorých spojov), nie je dôvodom pre nárok na náhradu škody.
(2) Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným CL má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky  Mučina, s.r.o. Lučenec. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky, alebo na vrátenie cestovného za tú časť ktorú nebol prevezený.
(3) Vrátenie cestovného sa vykonáva na požiadanie cestujúceho v sídle dopravcu a k žiadosti musí pripojiť originál CL. Dopravca má právo vrátenie cestovného podľa odst. (2) overiť.
(4) Ak dopravca preukáže, že škoda bola spôsobená inými okolnosťami, ktoré s prevádzkou autobusu nesúvisia /konanie tretej osoby, prírodné sily/ a škode sa nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, nezodpovedá za ňu dopravca.
 

Čl.15

Nakladanie s nájdenými vecami

(1) Dopravca je povinný:
a/ prehliadnuť po vykonaní spoja priestor pre cestujúcich a vziať nájdené veci do úschovy max. na 3 dni.
b/ odovzdať nájdené veci po prihlásení sa majiteľovi v sídle firmy
 

Čl.16

Postup osádky autobusu počas mimoriadnych udalostí

(1) Postup osádky autobusu pri dopravnej nehode upravuje § 49-51 zákona č.315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
(2) Neodkladne oznámiť mimoriadnu udalosť dispečerovi alebo inému určenému zamestnancovi dopravcu a riadiť sa jeho príkazmi.
(3) V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho počas prepravy postarať sa o oznámenie na telefón č.112, aby sa mohli postarať o jeho prepravu do miesta ošetrenia, alebo do miesta, z ktorého je možné ďalšiu prepravu zabezpečiť.
 

Záverečné ustanovenia


 

Čl.l7

Prepravný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2017.

 
 

Ing. Milan Mučina - konateľ MUČINA, s.r.o. Lučenec
Ing. Milan Mučina - JUNIOR, Lučenec
Viera Mučinová, Lučenec